Algemene voorwaarden
 

Algemene voorwaarden
Op de boekingen en reizen zijn de hierna volgende reisvoorwaarden van Stichting Natuurreizen (hierna te noemen de organisator) van toepassing. U zult doorgaans pas na kennisneming van het dag-tot-dag-programma besluiten deel te nemen aan een bepaalde reis. Voor deelname dient u het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend terug te sturen en het inschrijfgeld over te maken (zie verder bij Reisvoorwaarden, onder punt 2 ‘betaling').

Na ontvangst van uw inschrijfformulier ontvangt u het reisjournaal of andere informatie over uw bestemming, alsmede een formulier voor persoonlijke gegevens, twee verzekeringsformulieren (reisongevallen/bagage en annu-lering) en de bevestigingsbrief. Na de beslissing over het definitief doorgaan van de reis - uiterlijk zes weken voor vertrek - ontvangt u hierover mededeling alsmede de nota voor het resterende bedrag. Na ontvangst van het door u overgemaakte bedrag ontvangt u een betalingsbevestiging.

Mocht er voor een reis een visum nodig zijn dan zal Stichting Natuurreizen dit doorgaans regelen. Visumkosten zijn voor rekening van de deelnemer. Het eventueel in verband met deze aanvraag aangetekend opgezonden of afgegeven paspoort, zult u afhankelijk van de situatie, op de kennismakingsbijeenkomst of bij vertrek terugontvangen. Ongeveer zes tot vier weken voor vertrek wordt een kennismakingsbijeen-komst gehouden. Tijdens deze bijeenkomst worden de laatste reisgegevens verstrekt. U zult er tevens kennismaken met uw reisleider en medereizigers. Als u in het geval van een late boeking uw verzekering nog niet hebt geregeld of het formulier voor persoonlijke gegevens nog niet hebt ingevuld, dan kunnen deze handelingen op deze bijeenkomst worden verricht. Het formulier voor persoonlijke gegevens is vertrouwelijk; het wordt de reisleider voor vertrek ter beschikking gesteld. Een kopie wordt door het bestuur bewaard. Op het formulier geeft u aan hoe in geval van ongeval, ziekte of andere ernstige zaken moet worden gehandeld. Na afloop van de reis wordt dit formulier en de kopieën ervan vernietigd. Als de reis om wat voor reden niet doorgaat (bijvoorbeeld omdat niet het minimale aantal deelnemers heeft ingeschreven) dan ontvangt u het inschrijfgeld terug.

1 Aanmelding

Aanmelding voor een reis vindt plaats door verzending van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld door de deelnemer. Geschiedt de aanmelding (mede) ten behoeve van andere deelnemers, dan is de aanmelder geheel aansprakelijk voor de nakoming van zijn en hun verplichtingen. Minderjarige deelnemers dienen het inschrijfformulier te laten ondertekenen door één van de ouders of voogden. Aanmeldingen worden in volgorde van ontvangstdatum van het formulier en inschrijfgeld geboekt.

 

2 Betaling
Gelijktijdig met de verzending van het inschrijfformulier dient per persoon een bedrag (inschrijfgeld) van € 350 te worden overgemaakt. Indien de reissom minder dan
€ 900 bedraagt, kan met een inschrijfgeld van € 90 worden volstaan.
Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de aanvang van de reis (c.q. binnen 10 dagen na de mededeling dat de reis doorgaat) in het bezit zijn van de organisator. Bij niet tijdige betaling is de organisator gerechtigd de boeking voor de desbetreffende reis te annuleren. Reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd; de annuleringsvoorwaarden (zie punt 9) zijn bovendien onverminderd van toepassing. Bij aanmelding binnen zes weken voor aanvang van de reis moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

 

3 Reissom
De gepubliceerde reissom geldt per persoon. In deze reissom zijn uitsluitend begrepen de diensten en voorzieningen die in het reisprogram-ma vermeld staan. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, valutakoersen en belastingen, zoals deze de organisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van het reisprogramma. De organisator houdt zich het recht voor de reissom te wijzigen, indien daartoe aanleiding bestaat (bijvoorbeeld door (brandstof)prijsverhogingen door derden of door koerswijzigingen).

 

4 Reisduur
De reisduur is vermeld in hele dagen, waarbij de dagen van aankomst en vertrek als hele dagen zijn meegerekend.

 

5 Verzekeringen
Het sluiten van een reisbagage-, reisongevallen en ziektekostenverzekering alsmede een annuleringsverzekering is verplicht.

 

6 Reisdocumenten
De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een paspoort geldig voor de landen van bestemming, alsmede van de voor de landen van bestemming vereiste visa en eventuele bewijzen van inentingen en/of vaccinaties. Indien de deelnemer de reis niet of niet geheel kan meemaken bij gebrek aan de benodigde documenten, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.

 

7 Reisbescheiden
De benodigde reisbescheiden zullen doorgaans tien dagen voor vertrek in bezit van de deelnemer worden gesteld. Vliegtickets blijven in de regel onder de hoede van de reisleider.

 

8 Wijzigingen op verzoek van deelnemer
Tot zes weken voor vertrek kunnen op verzoek van een deelnemer -voor zover mogelijk- wijzigingen worden aangebracht, waarvoor naast eventuele andere daaruit voortvloeiende bijbetalingen, per aanmelding € 45 in rekening kan worden gebracht. Bij wijzigingen vanaf de 42e dag (inclusief) voor de dag van vertrek worden in het algemeen de annuleringsbepa-lingen toegepast. Behalve bovengenoemd bedrag zullen bovendien aan de desbetreffende deelnemers de eventueel voor een verandering c.q. overboeking noodzakelijk gemaakte fax-, telefoon- en/of telegramkosten in rekening worden gebracht.

 

9 Annulering
Annulering van de reis door de deelnemer dient schriftelijk te gebeuren. Bij annulering zijn per persoon de volgende bedragen verschuldigd:
A bij annulering tot 56 dagen vóór de dag van vertrek, de aanbetaling;
B vanaf de 56e dag (inclusief) tot 42 dagen
vóór de dag van vertrek, 30% van de reissom;
C vanaf de 42e dag (inclusief) tot 28 dagen
vóór de dag van vertrek, 50% van de reissom;
D vanaf de 28e dag (inclusief) tot 7 dagen
vóór de dag van vertrek, 75% van de reissom;
E vanaf de 7e dag (inclusief) tot en met de dag van vertrek of later, de gehele reissom.
Indien een aanmelding ongedaan wordt gemaakt door een aantal van de deelnemers, die zich gezamenlijk voor een reis hebben aangemeld, zullen aan degenen die annuleren, de bedragen hierboven in rekening worden gebracht. Voor degenen die wel aan de reis deelnemen, zal dan de reissom van toepassing zijn, zoals die vermeld staat. Het totaalbedrag van 1) annuleringskosten 2) eventueel verhoogde reissom(men) zal daarbij de totale reissom voor de oorspronkelijke groep nooit te boven gaan.

 

10 Wijzigingen
De organisator behoudt zich het recht voor een reis te annuleren of wijzigingen aan te brengen in de reisroute en/of het reisprogramma indien hiertoe naar zijn oordeel gegronde redenen voor bestaan. Steeds geldt dat de laatst gedateerde reisinformatie van de organisator de enige juiste is. Bij wijzigingen voor de aanvang van de reis is de organisator verplicht tot onverwijlde kennisgeving daarvan met opgave van redenen aan de deelnemer. Bij annulering door de organisator voor de dag van vertrek, zal de volledige door de deelnemer betaalde reissom, uitgezonderd de eventuele kosten van visa, worden terugbetaald.

 

11 Aansprakelijkheid
De organisator is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diefstal, verlies, letsel of ongeval berokkend aan de deelnemer, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid ontstaan.
Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat aan de deelnemer door het gebruikmaken van enige door de organisator ter beschikking gestelde accommodatie, daarbij inbegrepen vliegtuigen, motorrijtuigen, boten, hotels, enz. Noch zal de organisator aansprakelijk gesteld kunnen worden voor vertraging en/of schade geleden door de deelnemer als gevolg van mechanische pech, natuurrampen, ziekte of andere oorzaken. Het handelen in strijd met de wetten en bepalingen van de te bezoeken landen is geheel voor eigen risico en de daaruit voortvloeiende kosten zijn geheel voor de betrokken deelnemer. Het daardoor missen van de reis of een gedeelte daarvan geeft de deelnemer geen recht op restitutie.

 

12 Klachten
Ondanks alle inspanningen van de zijde van de organisator is het toch mogelijk dat een deelnemer een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als deze klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk dertig dagen na dato of binnen 30 dagen na terugkeer van de reis schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de organisator. Heeft de reis in het geheel geen doorgang gevonden, dan geldt een termijn van 30 dagen na de oorspronkelijke vertrekdatum.

 

13 Uitsluiting
De organisator heeft het recht om inschrijvingen te weigeren. De betrokkene zal van deze beslissing binnen drie weken na ontvangst van inschrijving op de hoogte worden gesteld. De deelnemer die hinder of overwegende overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis daardoor wordt bemoeilijkt, kan door de organisator van (verdere) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten, waar onder meer begrepen kosten en schade veroorzaakt door gemiste verbindingen zowel hemzelf als de groep betreffende, zijn voor rekening van de uitgeslotene, zonder recht op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan.

 

14 Algemeen
Door in te schrijven op een reis verplicht een deelnemer zich te onthouden van het verzamelen van producten uit de natuur, planten en dieren (dood of levend) of delen ervan. Bij het niet nakomen van deze regel zijn alle gevolgen voor rekening en risico van de betrokken deelnemer. Zie ook de door de organisator gehanteerde gedragscode (voor in de reisgids bij Stichting Natuurreizen, onder "Meer dan een reisstichting"). Het roken in vervoermiddelen is op de groepsreizen van de organisator niet toegestaan.

 
<h1>stichtingnatuurreizen.nl sitemap:</h1> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1032">Home</a><br /> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1030">Onze reizen</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1185">Diepholz</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1187">Wit-Rusland</a><br /> --<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1234">De reis op kaart</a><br /> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1145">Nu boeken</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1148">Reis boeken</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1150">Betalingen</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1149"><b>Algemene voorwaarden</b></a><br /> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1023">Over SNR</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1138">Historie</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1137">Reisbegeleiders</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1139">Contact opnemen</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1140">Colofon</a><br /> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1231">Service &amp; Links</a><br /> -<a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=1157">Algemene paklijst</a><br /> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=101">Aanmelden nieuwsbrief</a><br /> <a href="http://stichtingnatuurreizen.nl/?page_id=100">Zoekresultaten</a><br />